कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
विनियोजन ऐन २०७५/०७६ 08/21/2018 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
कनकाई नगरपलिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ 08/05/2018 - 16:40 PDF icon संसोधित आर्थिक ऐन 2075.pdf
मेयर आवास कार्यबिधि 2074 06/29/2018 - 12:29 PDF icon mayor awash karyabidhi 2074.pdf
कनकाई नगरको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका 2074 04/18/2018 - 10:44 PDF icon कनकाई नगरको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका 2074.pdf
नगर यातायात गुरुयोजना 03/05/2018 - 14:54 PDF icon Final_Report_MTMP_Kankai_Municipality Volume I.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 02/27/2018 - 11:22 PDF icon २ नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ फाइनल.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 02/27/2018 - 11:20 PDF icon 1 नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ फाईनल.pdf
कनकाई नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि 2074 02/14/2018 - 15:55 PDF icon कनकाई नरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि 2074.pdf
बिद्यालय शिक्षा संचालन कार्यादेश २०७४ 02/14/2018 - 15:31 PDF icon कनकाइ नपा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कायार्देश २०७४.pdf